De cijfers 2022

Aantal aanmeldingen stabiliseerde, Gemiddelde schuld particulieren daalde voor derde jaar op rij,Aantal schuldregelingen afgenomen tijdens de coronacrisis

Aantal aanmeldingen
2021 2022
78.698 75.531
Wat ziet u hier: Het aantal aanmeldingen gaat over verzoeken tot informatie, advies of een hulpvraag gericht aan een NVVK-lid*. De hulpvraag betreft steeds de eigen financiële situatie, meestal gaat het om schulden.

Conclusie: In de eerste maanden van 2022 levert corona nog de nodige sociale beperkingen op. In maart vervalt de mondkapjesplicht in het OV. Pas in de tweede helft van april wordt het advies ingetrokken om in quarantaine te gaan als een huisgenoot of een nauw contact van iemand corona heeft. We denken dat deze beperkingen invloed hadden op de toegang tot schuldhulp en tot het aantal aanmeldingen. Daarnaast zorgen de massieve steunregelingen voor minder urgentie om schuldhulpverlening te vragen. De steunregelingen vanwege de energiecrisis en de bijbehorende inflatie (later in het jaar) hadden dat effect ook.

Afspraak (in dagen)
2021 2022
11 11
Wat ziet u hier: Dit zijn de gewone afspraken, crisissituaties vallen hier niet onder. In dat geval vindt binnen 3 werkdagen na de aanmelding een eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Conclusie: De gemiddelde wachttijd is hetzelfde gebleven. Binnen gemiddeld 11 dagen had een hulpvrager in 2022 een afspraak bij een NVVK-lid*.

Gemiddelde schuld (in Euro’s)
2021 2022
42.662

Alleen particulier:
37.359
Alleen ondernemers:
112.673
40.170

Alleen particulier:
37.485
Alleen ondernemers:
74.000
Wat ziet u hier: Dit is het gemiddelde bedrag aan schulden waarmee mensen zich bij de schuldhulpverlening melden.

Conclusie: Het gemiddeld schuldbedrag bij particulieren is ten opzichte van 2021 niet veranderd. Bij ondernemers geholpen door NVVK-leden was de gemiddelde schuld in 2022 lager.

Gemiddeld aantal schuldeisers
2021 2022
13 13
Wat ziet u hier: Deze tabel geeft het gemiddeld aantal schuldeisers weer dat mensen hebben op het moment dat ze aankloppen bij een schuldhulpverlener.

Conclusie: Het gemiddeld aantal schuldeisers is in 2022 niet veranderd.

Meest voorkomende schuldeisers
Wat ziet u hier: Dit zijn de meest voorkomende schuldeisers die NVVK-leden* zien bij mensen met schulden.

Conclusie: Dit overzicht geeft aan hoe vaak we deze schuldeisers tegenkomen in de schuldenpakketten. Incassobedrijven vertegenwoordigen een breed scala van schuldeisers, waaronder ook overheidsschuldeisers. De NVVK heeft met de meeste grote schuldeisers praktische overeenkomsten om schulden snel te regelen.

Schulden oplossen
2021 2022
totaal
17.408
totaal
16.423

Schulden oplossen onderverdeling

Wat ziet u hier: De tabel toont het aantal mensen waarvoor we de schulden oplosten, uitgesplitst naar het middel dat ervoor gebruikt is. Een schuldhulpverlener kan met één van deze vier middelen de schulden van een hulpvrager regelen.

Conclusie: Dit jaar zijn er opnieuw meer saneringskredieten dan schuldbemiddelingen ingezet. Het verschil is ook groter geworden. Het aandeel van saneringskredieten is inmiddels 65%. Hulpverleners zien saneringskredieten als hét middel voor het regelen van schulden. Het totale aantal schuldregelingen ten opzichte van 2021 is afgenomen. Dat is mede een gevolg van wat er in de coronajaren ervoor gebeurde. In 2021 was er in verband met de coronacrisis een lager aantal aanmeldingen. Dat heeft in 2022 nog effect op het aantal schuldregelingen dat tot stand is gekomen.

Budgetcoaching
2021 2022
11.714 14.858
Wat ziet u hier: Budgetcoaching omvat alle activiteiten om grotere budgetvaardigheden aan te leren.

Conclusie: Via budgetcoaching helpen onze leden hulpvragers om hun financiën onder controle te krijgen. Het effect van de coronacrisis op budgetcoaching was in 2021 sterk vanwege de sociale beperkingen. In 2022 is budgetcoaching weer vaker ingezet.

Budgetbeheerrekeningen
2021 2022
47.664 46.206
Wat ziet u hier: Het aantal huishoudens dat op de peildatum gebruik maakt van een budgetbeheerrekening. Deze rekening wordt specifiek ingericht om de gelden te beheren.

Conclusie: Budgetbeheer is een van de middelen die we inzetten om stabiliteit te creëren. In 2022 is het volume stabiel.

Beschermingsbewind
2021 2022
28.640 23.291
Wat ziet u hier: De tabel geeft het aantal meerderjarigen weer waarvoor NVVK-leden als beschermingsbewindvoerder optraden.

Conclusie: Het aantal mensen dat bij NVVK-leden een beroep deed op beschermingsbewind daalde. Belangrijkste reden hiervoor is dat in 2022 minder leden deze dienst aanboden.

Schuldhulp aan ondernemers
2021 2022
2.186 3.447
Wat ziet u hier: Schuldhulpverlening aan ondernemers is een gespecialiseerde vorm van schulden oplossen, waarbij persoonlijke schulden die voortkomen uit een bedrijf in een regeling worden ingebracht. Het gaat om zzp’ers of kleine ondernemers. Inzet is om – zo mogelijk – de schulden op te lossen met behoud van het bedrijf.

Conclusie: Het aantal ondernemers dat we hielpen is fors gestegen.

Lange termijn dienstverlening
2021 2022
5.390 6.779
Wat ziet u hier: Het betreft financiële diensten die lichte ondersteuning bieden over langere periodes. Schulden kunnen zo worden voorkomen of worden beheerst.

Conclusie: Het aantal hulpvragers dat gebruik maakt van de lange termijn-dienstverlening die NVVK-leden* bieden is gestegen.

Wsnp-verklaringen
2021 2022
2.502 1.947
Wat ziet u hier: Een Wsnp-verklaring is nodig wanneer je als hulpvrager toegelaten wilt worden tot de Wsnp. Klanten kunnen, wanneer een minnelijk traject niet mogelijk is of het minnelijk traject is beëindigd, doorverwezen worden naar de rechter om toegelaten te worden tot de Wsnp. De schuldhulpverlenende organisatie moet daarvoor een Wsnp-verklaring afgeven.

Conclusie: Het aantal Wsnp-verklaringen is afgenomen. De trend naar een kleinere instroom naar Wsnp-trajecten van de afgelopen jaren zet door. Er is discussie over de vraag in hoeverre dit positief of negatief is. Het strookt in elk geval met de beleidsdoelstelling zoals geformuleerd bij de inwerkingtreding van de Wsnp, vanuit de verwachting dat gebruik van de Msnp juist zou toenemen.

Stabilisatie
2021 2022
8.758 9.168
Wat ziet u hier: Stabilisatie is het voortraject om te komen tot een regeling die beoogt de schulden op te lossen. Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de hulpvrager.

Conclusie: Het aantal stabilisatieovereenkomsten dat is getekend bij NVVK-leden is licht gestegen. We hebben in de validatie van cijfers overigens wel geconstateerd dat er onder onze leden afwijkende interpretaties zijn van het begrip ‘stabilisatieovereenkomst’.

Sociale kredieten
2021 2022
aantal aantal
10.448 8.747
verleend uitstaand verleend uitstaand
35,5 mln € 92,1 mln € 30,2 mln € 93,1 mln €
Het gemiddeld rentepercentage voor sociale kredieten bedraagt 4,7%.
Wat ziet u hier: Dit betreft leningen die door kredietbanken beschikbaar worden gesteld, in de eerste plaats voor consumptieve doeleinden. Ze staan los van het hebben van schulden. Deze kredieten worden verleend ten behoeve van noodzakelijke investeringen, wanneer de aanvrager van een krediet niet (meer) terecht kan bij een commerciële kredietverlener. Doel van het sociaal krediet is gelijkwaardige financiële participatie mogelijk te maken.

Conclusie: Het aantal verstrekte sociaal kredieten is in 2022 ten opzichte van vorig jaar gedaald, het volume is vergelijkbaar.

Inkomstenbron
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
inkomenscategorie
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

Conclusie: In 2022 zagen NVVK-leden meer mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen. Zie het onderdeel 'Trends' in dit jaarverslag voor een toelichting op deze ontwikkeling. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat we minder mensen met een minimuminkomen of lager zagen. De verklaring hiervoor zoeken we onder andere in het effect van alle kabinetsmaatregelen om mensen te beschermen tegen de financiële impact van de energiecrisis.

gezinssamenstelling
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
sekse
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
leeftijd
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

*de leden Grip Schuldhulpverlening en de sector Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven leveren hun jaarcijfers door omstandigheden later aan. Hun aandeel ontbreekt dus nog.