2021 in vogelvlucht

Nieuwe convenanten

In 2021 schaarden nieuwe schuldeisers zich achter onze visie dat mensen met schulden goed en snel geholpen moeten worden. Ze maakten afspraken met ons over bij voorbaat akkoord gaan met schuldregelingen en het opschorten van incassomaatregelen als iemand schuldhulpverlening krijgt. De NVVK sloot in 2021 convenanten af met bedrijven uit de telecomsector en met deurwaarder Flanderijn. Ook kwam er een convenant met Tinka, de financieringsmaatschappij voor (web-)winkels als Wehkamp. Bol.com zegde toe vooraf akkoord te gaan met voorstellen. Het overleg met lokale overheden en enkele banken over een convenant was eind 2021 in een vergevorderd stadium, net als het overleg over een hernieuwd convenant met de koepel van energiebedrijven.
Lees hier alles over onze convenanten

Ook schuldhulpverlening als mensen per ongeluk de inlichtingenplicht schenden

In 2020 vroegen we al aandacht voor de consequenties van ‘onbedoelde fraude', het bij vergissing schenden van de inlichtingenplicht uit de Participatiewet. Gemeenten, SVB en UWV mochten dan niet meewerken aan een minnelijke schuldregeling. Rechters oordelen al jaren stelselmatig dat een gemeente wél moet meewerken aan een schuldregeling. Staatssecretaris Wiersma kondigde daarom een wetswijziging aan die dat vanaf 2022 wel mogelijk maakt. Hij riep gemeenten op om daar vanaf 15 november 2021 al op te anticiperen.

Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen

In januari 2021 opende directeur-generaal Carsten Herstel (SZW) het Schuldenknooppunt voor landelijk gebruik. Via het Schuldenknooppunt communiceren schuldhulpverleners en schuldeisers met elkaar op een digitale en gestandaardiseerde manier, via de webportal of via een koppeling met eigen software.
Het Schuldenknooppunt maakt processen sneller, efficiënter en minder foutgevoelig. Het systeem is bovendien veilig en AVG-proof. We zijn in 2021 gestart met berichten om een schuldregeling tot stand te brengen. Het is de bedoeling om de komende jaren alle onderdelen van het schuldhulpverleningsproces via het Schuldenknooppunt te laten verlopen.

In 2021 sloot de helft van de 345 Nederlandse gemeenten aan op het Schuldenknooppunt, en nog eens 100 gemeenten kondigden hun aansluiting aan. Ook schuldeisers sloten aan, maar in mindere mate. Als het aan de NVVK ligt wordt deelname aan het Schuldenknooppunt wettelijk verplicht.

Collectief Schuldregelen groeide hard. In de loop van 2021 zijn 28 landelijke schuldeisers en een veelvoud aan lokale en regionale schuldeisers aangehaakt. Verder sloten 150 gemeenten aan, terwijl nog eens 30% van de gemeenten toezegde aan te sluiten. Daarbij geven schuldeisers vooraf akkoord op betaalvoorstellen en handelen ze dossiers collectief af. Dat zorgt voor snellere doorlooptijden en minder rompslomp bij gemeenten en schuldeisers. Mensen met schulden krijgen sneller perspectief en haken minder vaak af. Het team Collectief Schuldregelen & Convenanten van de NVVK en het team van het Schuldenknooppunt werkten in 2021 nauwer samen om schuldeisers (en gemeenten) effectiever te benaderen.
Lees hier alles over Collectief Schuldregelen

convenanten.png
convenanten.png
NVVK arrangement
1 schuld, 1 deal, 1 kanaal

We brachten saneringskredieten, het Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen samen onder de noemer NVVK Arrangement. Daarmee benadrukken we dat die 3 procesversnellers samen het beste werken om hulpvragers sneller schuldenrust te bieden.
Lees hier alles over het NVVK Arrangement

Waarborgfonds Saneringskredieten

Omdat niet alle gemeenten zelf de middelen hebben om saneringskredieten te verstrekken lobbyden we al lang voor een Waarborgfonds om de risico’s af te dekken. Met succes: in december gaf staatssecretaris Wiersma het startschot voor het Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten.
Lees hier alles over het Waarborgfonds Saneringskredieten

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet maakt rekenmethode complex

De gewijzigde Wgs en de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet staan een vaste aflostabel niet meer toe. Daardoor dreigden schuldhulpverleners in de problemen te komen bij het berekenen van de afloscapaciteit. De NVVK heeft daarop een nieuwe berekeningsmethode van de minimale afdracht ontwikkeld en een paar keer aangepast. Daardoor kunnen we altijd een uniform aanbod aan schuldeisers doen. 2/3 van de leden is daarmee tevreden. De NVVK zal met de andere leden nog verder praten over hun wensen, bijvoorbeeld om zelf maatwerk te bieden.

Geen machtigingen

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op 1 januari 2021 biedt een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling. Toch vroegen sommige schuldeisers nog om toestemming (een verklaring of machtiging) van de hulpvrager. De NVVK riep schuldeisers op om geen overbodige machtigingen op te vragen, omdat dat het proces vertraagt.

Alleen problematische schulden registreren

De Wgs verplicht gemeenten om schulden te registreren bij BKR. Mede namens de NVVK vroeg de VNG minister Koolmees om gemeenten niet te verplichten om mensen zonder problematische schulden te registreren. Want wanneer gemeenten ook preventieve hulp (bijvoorbeeld in het kader van vroegsignalering) registreren, zorgt dat voor een drempel om schuldhulpverlening te vragen. De minister nam het advies over en gaat de Wgs op dat punt aanpassen. De meeste gemeenten konden daardoor op de oude voet verder. Wel werd de registratie voor private leden en leden die voor meerdere gemeenten werken in de praktijk veel ingewikkelder. Gesprekken daarover met BKR leidden pas in 2022 tot een oplossing.

Een nieuwe wettelijke taak

In onder meer Amsterdam bleek contact zoeken bij de eerste signalen van betaalachterstanden goed te werken om financiële problemen te voorkomen of snel aan te pakken. Daarom maakte de overheid met de Wgs vroegsignalering van schulden tot wettelijke taak van gemeenten. Ook vaste lasten partners hebben daarin een rol.

Landelijk Convenant Vroegsignalering

Om de onderlinge samenwerking makkelijker te maken en te versnellen heeft de NVVK afspraken met koepels van vaste lasten partners vastgelegd in het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Bij vroegsignalering krijgen gemeenten en vaste lasten partners veel met elkaar te maken. Daarom zorgde de NVVK met steun van SZW voor een online ondertekenportaal waarin individuele gemeenten en leveranciers de bij het convenant horende overeenkomst kunnen tekenen. Dat maakte het totstandkomen van de samenwerking eenvoudiger. Eind 2021 had meer dan 90% van de gemeenten zich aangemeld voor het ondertekenportaal.

Vroegsignalering werkt al, maar kan nog beter

Uit de monitor ‘Vroegsignalering Schulden’ van Divosa bleek dat meer dan 5.500 mensen vroegtijdige schuldhulpverlening accepteerden. De NVVK ging aan het eind van het jaar met leden en schuldeisers in gesprek om best practices te delen. Maar ook om knelpunten te inventariseren en te komen tot een uniforme, effectieve werkwijze. Verder startte de NVVK een pilot om ook betaalachterstanden bij hypotheken te melden. Volgens het Nibud heeft ruim een derde van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen een eigen huis. De schuldhulpverlening bereikt die groep nog slecht.
Lees hier alles over Vroegsignalering

Sommige mensen spreken bij betaalachterstanden te hoge aflosbedragen met een schuldeiser af, waardoor er te weinig geld overblijft voor andere uitgaven. Daardoor kunnen zelfs nieuwe schulden ontstaan. Om dat te voorkomen werkt de NVVK met Nibud en Buddy Payment aan het 'Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen'. We toonden aan dat het mogelijk is om op basis van iemands bankgegevens een passend aflosbedrag te berekenen. In 2022 gaan we de technische mogelijkheden uitbreiden en verbinding leggen met vroegsignalering.
Lees meer over het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen

Mensen met schulden hebben in de aanloop tot een schuldregeling behoefte aan tijdelijk uitstel van betaling en opschorting van incassoactiviteiten. Die adempauze zorgt voor schuldenrust en voorkomt (onnodig) oplopende incassokosten. Om de rust te bereiken is er onder andere de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH), waarvoor de nieuwe Wgs een wettelijke basis biedt. VISH registreert wie schuldhulp krijgt, deurwaarders kijken in VISH om te bepalen of ze wel of niet langsgaan. Ook is er het instrument van de Kennisgeving. Wanneer een schuldhulpverlener die verstuurt naar een schuldeiser die een convenant met de NVVK heeft, leidt dat tot opschorting van de incasso-activiteiten.
We hebben deze mogelijkheden bij onze leden hernieuwd onder de aandacht gebracht, onder meer met een handige routekaart. Daardoor hebben veel gemeenten zich alsnog aangemeld bij VISH. Verder hebben we de Kennisgeving verbeterd en de afspraken erover opgefrist.
Lees hier alles over Schuldenrust

In 2021 startten we het project Minder regeldruk, klant voorop. Uit onderzoek van onder andere de ombudsman blijkt dat de verschillende subsystemen in de schuldhulpverlening onvoldoende op elkaar aansluiten. We zetten pilots en onderzoeken op over de samenwerking bewind en schuldhulpverlening en over de doorstroom van het minnelijk naar het wettelijk traject. We verkenden de samenwerking tussen bewind en schuldhulpverlening als basis voor een uniform convenant. Hogeschool Utrecht startte een doelgroepenonderzoek voor meer inzicht in de verschillen tussen cliënten in de Msnp, Wsnp en bewind.
Ook maakten we video's die een kijkje in de keuken bieden van een bewindvoerder, schuldhulpverlener en Wsnp-bewindvoerder. Voor de pilot ‘Niemand alleen naar een zitting’ interviewden we cliënten over hun ervaring met een Wsnp-zitting, met of zonder begeleiding. Alle uitkomsten worden gebruikt voor 2 campagnes in 2022.
Meer lezen

Adviesrecht en alternatieven

Sinds 1 januari 2021 geeft de Wet Adviesrecht gemeenten de mogelijkheid om bij elk ingesteld beschermingsbewind advies uit te brengen over een alternatief. Ze worden dan van alle nieuwe gevallen van schuldenbewind op de hoogte gebracht. We deden er dit jaar de eerste ervaringen mee op. Niet alle gemeenten maken gebruik van dit recht. Sommige gemeenten hadden al andere afspraken met bewindvoerders gemaakt of deden dat in 2021.

Knelpunten beschermingsbewind

Begin 2021 inventariseerden onze leden praktische knelpunten rondom beschermingsbewind in een position paper. De NVVK vindt dat de knelpunten rond financiering, nazorg en zelfredzaamheid, de digitalisering van de overheid en de samenwerking met (schuld)hulpverleners het urgentst zijn om op te lossen. De NVVK reageerde in een brief aan minister Dekker op de consultatie wijziging Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Daarin pleitten we voor onderzoek naar de financieringsstructuur en -systematiek van beschermingsbewind. De NVVK zet in op transparante beprijzing die aansluit bij de uitvoeringspraktijk.
Lees hier meer over Samenwerking bewindvoerders en gemeenten

Jongeren

Hoe kun je jongeren met schulden bereiken en hoe kun je ze het best helpen? Hiervoor lanceerde de NVVK een serie podcasts. NVVK-beleidsmedewerker Ronit van der Schaaf sprak met professionals, experts en jongeren over onderwerpen als schulden en opleiding. Ook kwamen succesvolle praktijkvoorbeelden aan de orde om onze leden te inspireren aan de slag te gaan met deze kwetsbare doelgroep.
Lees de notitie Jongeren en schulden

Ondernemers

De gewijzigde Wgs maakte duidelijk dat gemeenten ook ondernemers met problematische schulden schuldhulpverlening moeten bieden. Maar sommige gemeenten hebben hun aanbod nog niet op orde. Daarom formeerden we een tijdelijke ‘Vliegende Brigade’ van in ondernemers gespecialiseerde NVVK-leden. Die boden ondernemers met schulden de hulp aan die ze nog niet in hun gemeente konden krijgen. De gemeenten waar die ondernemers wonen kregen het aanbod voor hulp bij het opzetten van schulddienstverlening voor ondernemers.

Sinds dit jaar gaat de Belastingdienst akkoord met een schuldregeling wanneer een hulpvrager ondernemer is en wil blijven. Dat nam een belangrijke hindernis voor schuldhulpverlening voor veel ondernemers weg.

podcast voor jongeren

Op uitnodiging van de Belastingdienst dacht de NVVK sinds eind 2020 intensief mee over de beste oplossing voor Toeslaggedupeerden met schulden.

Uiteindelijk vroeg het ministerie van Financiën ons om de uitvoering van de private schuldenaanpak vorm te geven. Dit werk is ondergebracht in de stichting Sociale Banken Nederland (SBN). In november testten we met een aantal kredietbanken in een kleine pilot het afhandelproces. We vroegen onze leden eigen regelingen on hold te zetten in afwachting van de start van het loket private schulden. Eind 2021 liep een pilot met 50 gedupeerden die toegeleid werden naar een schuldregeling. Op 5 januari 2022 ging SBN live.

Onze leden hielpen in 2021 ook Toeslaggedupeerden die toen al in een schuldregeling zaten. Voor bijna 1.000 Toeslaggedupeerden met een schuldregeling zorgden we ervoor dat de Belastingdienst hun private schuldeisers afkocht. Publieke schuldeisers hadden eerder al besloten dat zij hun vorderingen op deze groep zouden kwijtschelden.
Voor meer informatie zie website SBN

Aandacht vragen bij Kamerleden voor het belang van ons werk kon in 2021 meestal alleen met digitale gesprekken. We informeerden nieuwe Kamerleden en leden van de Kamercommissie Armoede en Schulden. Tussen de lockdowns door was er een enkel werkbezoek. Ook onderhielden we contact met de achtereenvolgende staatssecretarissen van SZW Tamara van Ark, Bas van ’t Wout en Dennis Wiersma. Rond de formatie lobbyden we voor meer ambitie in de bestrijding van schulden. Daarna bereidden we de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor en voorzagen onze leden van input voor de formatie van de colleges van B&W.
Lees ons nieuwste onderzoek Merkbaar en meetbaar

Doordat de steunmaatregelen werden verlengd, leidde de coronacrisis ook in 2021 niet tot een grote toestroom van mensen met schulden. We verwachten die pas nadat regelingen zoals de NOW aflopen. De Belastingdienst ging al wel vanaf september geleidelijk de invordering hervatten. Aan het einde van het jaar signaleerden we een nieuw probleem: de sterk stijgende energieprijzen. De overheid kondigde compensatie aan voor huishoudens op of net boven het sociaal minimum, via de energiebelasting en een extra korting. Desondanks dreigden mensen met een schuld- of betalingsregeling in de knel te komen. In het verband van de Landelijke Armoedecoalitie schreef de NVVK een brief aan de Tweede Kamer over het gebrek aan bestaanszekerheid, met een pleidooi voor gerichte compensatie van energiearmoede.

Zelfscan

We tekenden de eerste positieve ervaringen op met de op het nieuwe Kwaliteitskader gebaseerde audit met de Zelfscan. Leden zien de Zelfscan als manier om kennis te maken met het kwaliteitskader en de nieuwe audit. Omdat leden meer ruimte vroegen voor hun lokale werkwijze en ambities hebben we het Kwaliteitskader omgevormd tot ontwikkelgerichte audit. ‘Van vinkjes naar vernieuwen’ werd het motto van het nieuwe kader. In 2022 gaan we, naast de audits en de zelfscan, ook nog een vorm van ‘leren van elkaar’ ontwikkelen.

Aanpassing Gedragscode en modules

De NVVK Belofte voor hulpvragers (november 2020) en de wijzigingen van de Wgs (januari 2021) en andere wet- en regelgeving hebben gevolgen voor de dienstverlening van onze leden. Daarom hebben we de Gedragscode Schuldhulpverlening en de meeste modules aangepast. In 2022 volgen de laatste modules. Ook fristen we de brieven in het Brievenboek op zodat ze up to date zijn en eenvoudiger geformuleerd. Dit wordt in 2022 verder afgerond.

Ontwikkeling beroepscompetentieprofiel

De NVVK was nauw betrokken bij de ontwikkeling door Schouders Eronder van het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal-financiële dienstverlener. Het profiel kwam vaak aan de orde op onze studiedagen en leden hebben het helpen valideren. Ook is het in het onderwijs (de lectoraten) en in het werkveld verder besproken; bij onze leden, maar ook breder in bijvoorbeeld wijkteams.

NVVK Belofte en NVVK Kwaliteitskader

Kwaliteitskader NVVK
Nieuwe website

Door de toename van het aantal lopende projecten en medewerkers groeide de vereniging uit haar jasje, zowel wat betreft de website als het kantoor. De informatie op de website is opnieuw gestructureerd op basis van wat bezoekers belangrijk vinden. De nieuwe website laat beter zien waar de NVVK zich hard voor maakt en heeft een modernere uitstraling. De vele hulpvragers die onze site bezoeken worden via een opvallende knop bovenaan elke pagina doorverwezen naar het juiste loket: 0800-8115.nl.
NVVK.nl

Verhuizing
In het najaar verhuisde het verenigingsbureau naar de Koningin Wilhelminalaan 5 in Utrecht. Goedkoper en toch groter, met als buren Stimulansz, de kennis- en adviespartner van gemeenten. Ons nieuwe kantoor is een mooi ‘clubhuis’ geworden, waar collega’s graag komen werken. Leden zijn er ook welkom om elkaar te ontmoeten.