Trends in 2021

“Het saneringskrediet is een efficiënte manier om schulden te regelen. Zo kunnen we eerder gaan werken aan duurzame financiële stabiliteit.”

Marco Florijn, voorzitter NVVK

Opnieuw meer saneringskredieten dan schuldbemiddelingen

De in 2020 ingezette trend dat schuldhulpverleners vaker voor saneringskredieten kiezen dan voor schuldbemiddelingen heeft zich afgelopen jaar versterkt. Onze leden verstrekten aan 9.298 hulpvragers saneringskredieten. Zij kozen bij 6.613 hulpvragers voor schuldbemiddeling.

Deze ontwikkeling stimuleren we als NVVK. Hulpvragers krijgen sneller schuldenrust, schuldhulpverleners verlichten hun administratieve inzet en kunnen meer tijd besteden aan bereik en begeleiding. Voor veel schuldeisers geldt dat zij de snelle afhandeling via het saneringskrediet verkiezen boven schuldbemiddeling met de bijbehorende onzekerheid en administratieve kosten.Lager gemiddeld schuldbedrag bij particulieren

Wanneer hulpvragers zich melden aan de balie hebben ze vaak lang gewacht. Pas als de situatie echt nijpend wordt, zetten ze de stap naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Vroegsignalering helpt om eerder in actie te kunnen komen. In 2021 staken onze leden er veel energie in. Het was het eerste jaar waarin energiebedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijven wettelijk verplicht waren signalen van betalingsproblemen aan te leveren bij onze leden. Op hun beurt moesten die de signalen opvolgen met een hulpaanbod.

We zien het gemiddeld schuldbedrag bij particulieren in 2021 dalen tot 37.359 euro, een jaar eerder lag dit ruim duizend euro hoger. De aanname dat vroegsignalering deze daling beïnvloed heeft, is wel met wat onzekerheid omgeven. Deze ontwikkeling was ook in 2019 al zichtbaar. We zijn benieuwd of de trend zich in 2022 doorzet.Gestabiliseerd aantal aanmeldingen, minder schuldregelingen in 2021

In 2021 ontvingen onze leden iets meer hulpvragers dan het jaar ervoor: 78.698, in 2020 meldden zich 78.013 mensen. Daarentegen daalde volgens de rapportage van onze leden het aantal schuldregelingen dat zij afsloten. Het aantal daalde van 19.204 in 2020 naar 17.408 in 2021.

Het verschil tussen het aantal hulpvragers en het aantal schuldregelingen ontstaat omdat niet iedereen een schuldregeling nodig heeft. Soms is een betalingsregeling of andersoortig advies voldoende. Het verschil ontstaat ook omdat schuldregelingen soms zoveel tijd nodig hebben dat ze pas in het volgende jaar tot stand komen. Het komt ook voor dat mensen weer uit beeld verdwijnen omdat hun financiële situatie verandert of omdat het hen allemaal te lang duurt.Vaker schuldhulpverlening voor ondernemers

Onze leden verleenden in 2021 vaker schuldhulpverlening aan ondernemers. Een verduidelijking van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zorgde ervoor dat vanaf 1 januari 2021 alle gemeenten doordrongen waren van hun verplichting om ook kleine ondernemers te helpen bij schulden. Het onderwerp kreeg veel aandacht in onze communicatie-uitingen, omdat in nogal wat gemeenten deze vorm van hulp meer inzet verdient.

Een aantal NVVK-leden is gespecialiseerd in deze hulp. In samenwerking met 0800-8115 richtten we in 2021 een Vliegende Brigade op die ondernemers met schulden kon helpen wanneer die in hun eigen gemeente nul op het rekest kregen. De Vliegende Brigade helpt in zo’n geval ook de betrokken gemeente om nieuwe hulpvragers een passend aanbod te kunnen doen. De Vliegende Brigade is overigens mondjesmaat in actie gekomen. Het kan betekenen dat gemeenten de gevraagde hulp wisten te bieden, maar een verklaring is ook dat veel ondernemers in 2021 nog profiteerden van de steunpakketten vanwege corona.Overige opvallende cijfers

Net als eerdere jaren daalde ook in 2021 het aantal Wsnp-verklaringen dat gemeenten afgaven: 2.502 in plaats van 3.386 een jaar eerder.

De gemiddelde schuld van ondernemers steeg van 95.000 euro naar 112.673 euro. Dit kan te maken hebben met de economisch roerige tijden in het tweede coronajaar.


*de leden Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen en de gemeente Hoeksche Waard leveren hun jaarcijfers door omstandigheden later aan, hun aandeel ontbreekt dus nog.