De cijfers

Aantal aanmeldingen stabiliseerde, Gemiddelde schuld particulieren daalde voor derde jaar op rij,Aantal schuldregelingen afgenomen tijdens de coronacrisis   Aantal aanmeldingen stabiliseerde, Gemiddelde schuld particulieren daalde voor derde jaar op rij,Aantal schuldregelingen afgenomen tijdens de coronacrisis

Aantal aanmeldingen
2020 2021
78.013 78.698
Wat ziet u hier: Het aantal aanmeldingen gaat over verzoeken tot informatie, advies of een hulpvraag gericht aan een NVVK-lid*. De hulpvraag betreft steeds de eigen financiële situatie, meestal gaat het om schulden.

Conclusie: Het aantal aanmeldingen is gestabiliseerd. Ook in 2021 waren er meermaals periodes waarin de coronacrisis voor sociale beperkingen zorgde. Dit komt overeen met het beeld dat naar voren komt uit de Monitor schuldhulpverlening gemeenten tijdens de coronacrisis (Divosa/NVVK).

Gemiddelde schuld (in Euro’s)
2020 2021
41.985

Alleen particulier:
38.508
Alleen ondernemers:
95.000
42.662

Alleen particulier:
37.359
Alleen ondernemers:
112.673
Wat ziet u hier: Dit is het gemiddelde bedrag aan schulden waarmee mensen zich bij de schuldhulpverlening melden.

Conclusie: Het gemiddeld schuldbedrag bij particulieren lijkt geleidelijk te dalen. Bij ondernemers geholpen door NVVK-leden was de gemiddelde schuld in 2021 hoger.

Gemiddeld aantal schuldeisers
2020 2021
14 13
Wat ziet u hier: Deze tabel geeft het gemiddeld aantal schuldeisers weer dat mensen hebben op het moment dat ze aankloppen bij een schuldhulpverlener.

Conclusie: Het gemiddeld aantal schuldeisers is in 2021 nauwelijks veranderd.

Afspraak (in dagen)
2020 2021
11 11
Wat ziet u hier: Crisissituaties vallen hier niet onder, in dat geval vindt binnen 3 werkdagen na de aanmelding een eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Conclusie: De gemiddelde wachttijd is hetzelfde gebleven. Binnen gemiddeld 11 dagen had een hulpvrager in 2021 een afspraak bij een NVVK-lid*.

Meest voorkomende schuldeisers
Wat ziet u hier: Dit zijn de grootste schuldeisers die NVVK-leden* tegenkomen bij mensen met schulden.

Conclusie: Dit overzicht geeft aan hoe vaak we deze schuldeisers tegenkomen in de schuldenpakketten. Deurwaarders en incassobedrijven vertegenwoordigen een breed scala van schuldeisers, waaronder ook overheidsschuldeisers. De NVVK heeft met de meeste grote schuldeisers convenanten om schulden snel te regelen.

Schulden oplossen
2020 2021
totaal
19.204
totaal
17.408

Schulden oplossen onderverdeling

Wat ziet u hier: Deze tabel toont het aantal mensen waarvoor we de schulden oplosten, uitgesplitst naar het middel dat ervoor gebruikt is. Een schuldhulpverlener kan met één van deze vier middelen de schulden van een hulpvrager regelen.

Conclusie: Dit jaar zijn er opnieuw meer saneringskredieten dan schuldbemiddelingen ingezet. Het totale aantal schuldregelingen is ten opzichte van 2020 afgenomen. In 2020 was er in verband met de coronacrisis een lager aantal aanmeldingen, dat heeft in 2021 effect op het aantal schuldregelingen dat tot stand is gekomen.

Budgetcoaching
2020 2021
16.210 11.714
Wat ziet u hier: Budgetcoaching omvat alle activiteiten om grotere budgetvaardigheden aan te leren.

Conclusie: Via budgetcoaching helpen onze leden hulpvragers om hun financiën onder controle te krijgen. Vorig jaar was het aantal hoger. De coaching vindt vaak plaats in groepsverband, corona heeft hier een sterk negatief effect op gehad.

Budgetbeheerrekeningen
2020 2021
49.404 47.664
Wat ziet u hier: Het aantal huishoudens dat op de peildatum gebruik maakt van een budgetbeheerrekening. Deze rekening wordt specifiek ingericht om de gelden te beheren.

Conclusie: Budgetbeheer is een van de middelen die we inzetten om stabiliteit te creëren. In 2021 is het volume gedaald.

Beschermingsbewind
2020 2021
24.633 28.640
Wat ziet u hier: De tabel geeft het aantal meerderjarigen weer waarvoor NVVK-leden als beschermingsbewindvoerder optraden.

Conclusie: Het aantal mensen dat bij NVVK-leden een beroep deed op beschermingsbewind steeg in 2021.

Schuldhulp aan ondernemers
2020 20201
1.812 2.186
Wat ziet u hier: Schuldhulpverlening aan ondernemers is een gespecialiseerde vorm van schulden oplossen waarbij persoonlijke schulden die voortkomen uit een bedrijf in een regeling worden ingebracht. Het gaat om zzp’ers of kleine ondernemers. Inzet is om – zo mogelijk – de schulden op te lossen met behoud van het bedrijf.

Conclusie: Het aantal ondernemers dat we hielpen is gestegen.

Lange termijn dienstverlening
2020 2021
9.594 5.390
Wat ziet u hier: Het betreft financiële diensten die lichte ondersteuning bieden over langere periodes. Schulden kunnen zo worden voorkomen of worden beheerst.

Conclusie: Het aantal hulpvragers dat gebruik maakt van de lange termijn-dienstverlening die NVVK-leden* bieden is gedaald.

Wsnp-verklaringen
2020 2021
3.386 2.502
Wat ziet u hier: Klanten kunnen, wanneer een minnelijk traject niet mogelijk is of het minnelijk traject is beëindigd, doorverwezen worden naar de rechter om toegelaten te worden tot de Wsnp. Daarvoor wordt door een schuldhulpverlenende organisatie een zogenaamde Wsnp-verklaring afgegeven.

Conclusie: Het aantal Wsnp-verklaringen is afgenomen. De trend naar een kleinere instroom naar Wsnp-trajecten van de afgelopen jaren zet door. Er is discussie over de vraag in hoeverre dit positief of negatief is. Het strookt in elk geval met de beleidsdoelstelling zoals geformuleerd bij de inwerkingtreding van de Wsnp, vanuit de verwachting dat gebruik van de Msnp juist zou toenemen.

Stabilisatie
2020 2021
13.455 8.758
Wat ziet u hier: Stabilisatie is het voortraject om te komen tot een regeling die beoogt de schulden op te lossen. Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de klant.

Conclusie: Het aantal stabilisatieovereenkomsten dat is getekend bij NVVK-leden is gedaald. We hebben in de validatie van cijfers geconstateerd dat de daling ook voortkomt uit afwijkende interpretaties onder onze leden van het begrip ‘stabilisatieovereenkomst’.

Sociale kredieten
2020 2021
aantal aantal
9.323 10.448
verleend uitstaand verleend uitstaand
26 mln € 24,5 mln € 35,5 mln € 92,1 mln €
Het gemiddeld rentepercentage voor sociale kredieten bedraagt 4,9%.
Wat ziet u hier: Dit betreft leningen die door kredietbanken beschikbaar worden gesteld, in de eerste plaats voor consumptieve doeleinden. Ze staan los van het hebben van schulden. Deze kredieten worden verleend ten behoeve van noodzakelijke investeringen, wanneer de aanvrager van een krediet niet (meer) terecht kan bij een commerciële kredietverlener. Doel van sociaal krediet is gelijkwaardige financiële participatie mogelijk te maken.

Conclusie: Het aantal en volume van het sociaal krediet is in 2021 ten opzichte van vorig jaar toegenomen.

Inkomstenbron
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
inkomenscategorie
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
gezinssamenstelling
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
sekse
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
leeftijd
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

*de leden Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen en de gemeente Hoeksche Waard leveren hun jaarcijfers door omstandigheden later aan, hun aandeel ontbreekt dus nog.