De cijfers

Inzet saneringskrediet steeg, aantal meldingen daalde, overeengekomen betalingsregelingen steeg Inzet saneringskrediet steeg, aantal meldingen daalde, overeengekomen betalingsregelingen steeg

Aantal aanmeldingen
2019 2020
89.152 78.013
Het aantal aanmeldingen gaat over verzoeken tot informatie, advies, of een hulpvraag gericht aan een NVVK-lid*. De hulpvraag betreft steeds de eigen financiële situatie, meestal: schulden.

Conclusie: Het aantal aanmeldingen is gedaald. Uit de Monitor schuldhulpverlening gemeenten tijdens de coronacrisis (Divosa/NVVK) weten we dat er een causaal verband is met de coronacrisis en de sociale beperkingen.

Gemiddelde schuld (in Euro’s)
2019 2020
43.513

Alleen particulier:
39.029
Alleen ondernemers:
107.186
41.985

Alleen particulier:
38.508
Alleen ondernemers:
95.000
Dit is de gemiddelde schuld van mensen die zich bij de schuldhulpverlening hebben gemeld.

Conclusie:Het gemiddeld schuldbedrag is bij zowel ondernemers als particulieren gedaald. Bij particulieren beperkt, bij ondernemers aanzienlijk sterker.

Gemiddeld aantal schuldeisers
2019 2020
13 14
Deze tabel geeft het gemiddeld aantal schuldeisers weer dat mensen hebben op het moment dat ze schuldhulpverlening vragen.

Conclusie: Het gemiddeld aantal schuldeisers is in 2020 nauwelijks veranderd.

Afspraak (in dagen)
2019 2020
11 11
Crisissituaties vallen hier niet onder, in dat geval vindt binnen 3 werkdagen na de aanmelding een eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.

Conclusie: Binnen gemiddeld 11 dagen had een hulpvrager in 2019 een afspraak bij een NVVK-lid*. In 2020 is die gemiddelde wachttijd hetzelfde gebleven, ondanks alle lockdown-beperkingen die er waren.

Meest voorkomende schuldeisers
Dit zijn de grootste schuldeisers die NVVK-leden* tegenkomen bij mensen met schulden.

Conclusie: Dit overzicht geeft aan hoe vaak we deze schuldeisers tegenkomen in de schuldenpakketten. Deurwaarders en incassobedrijven vertegenwoordigen een breed scala van schuldeisers, waaronder ook overheidsschuldeisers. De NVVK heeft met de meeste grote schuldeisers praktische overeenkomsten om schulden snel te regelen.

Vroegsignalering
Vroegsignalering
Vroegsignalering is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen. Dat maakt vroegtijdige hulpverlening mogelijk, door gebruik te maken van concrete signalen en outreachende hulpverlening.

95% van de NVVK-leden* die signalen over betalingsachterstanden vanuit vaste lasten partners konden ontvangen, kreeg deze in 2020.

Schulden oplossen
2019 2020
totaal
20.471
totaal
19.204

Schulden oplossen onderverdeling

Deze tabel noemt het aantal mensen waarvoor we de schulden oplosten, uitgesplitst naar het middel dat ervoor gebruikt is. Een schuldhulpverlener kan met een van deze vier middelen de schulden van een hulpvrager regelen.

Conclusie:Dit jaar zijn er voor het eerst meer saneringskredieten dan schuldbemiddelingen ingezet. In ons Trendoverzicht gaan we hier dieper op in. Ondanks een lager aantal aanmeldingen is het aantal mensen van wie we de schulden konden oplossen bijna gelijk gebleven.

Budgetcoaching
2019 2020
25.524 16.210
Budgetcoaching omvat alle activiteiten om grotere budgetvaardigheden aan te leren.

Conclusie: Via budgetcoaching helpen onze leden hulvragers om hun financiën onder controle te krijgen. Vorig jaar was het aantal hoger. De coaching vindt vaak plaats in groepsverband, corona heeft hier een sterk negatief effect op gehad.

Budgetbeheerrekeningen
2019 2020
59.774 49.404
Het aantal huishoudens dat op de peildatum gebruik maakt van een budgetbeheerrekening. Deze rekening wordt specifiek ingericht om de gelden te beheren.

Conclusie: Budgetbeheer is een van de middelen die we inzetten om stabiliteit te creëren. In 2020 is het volume fors gedaald. We vermoeden als gevolg van de sociale effecten van de Corona maatregelen.

Beschermingsbewind
2019 2020
21.861 24.633
De tabel geeft het aantal meerderjarigen weer waarvoor NVVK-leden als beschermingsbewindvoerder optraden.

Conclusie: Het aantal mensen dat bij NVVK-leden een beroep deed op beschermingsbewind steeg in 2020. Een goede verklaring hiervoor vraagt nader onderzoek.

Schuldhulp aan ondernemers
2019 2020
1.747 1.812
Schuldhulpverlening aan ondernemers is een gespecialiseerde vorm van schulden oplossen waarbij persoonlijke schulden die voortkomen uit een bedrijf in een regeling worden ingebracht. Het gaat om zzp’ers of kleine ondernemers. Inzet is om – zo mogelijk – de schulden op te lossen met behoud van het bedrijf.

Conclusie: Het aantal ondernemers dat we hielpen is licht gestegen.

Lange termijn dienstverlening
2019 2020
7.633 9.594
Het betreft financiële diensten die lichte ondersteuning bieden over langere periodes. Schulden kunnen zo worden voorkomen of worden beheerst.

Conclusie:Het aantal hulpvragers dat gebruik maakt van de lange termijn dienstverlening die NVVK-leden* bieden is gestegen. Meer dan de helft van de NVVK-leden biedt deze dienstverlening aan.

Wsnp-verklaringen
2019 2020
4.869 3.386
Klanten kunnen, wanneer een minnelijk traject niet mogelijk is of het minnelijk traject is beëindigd, doorverwezen worden naar de rechter om toegelaten te worden tot de Wsnp. Daarvoor wordt door een schuldhulpverlenende organisatie een zogenaamde Wsnp-verklaring afgegeven.

Conclusie:Het aantal Wsnp-verklaringen is afgenomen. De trend naar een kleinere instroom naar Wsnp-trajecten van de afgelopen jaren zet door. Er is discussie over de vraag in hoeverre dit positief of negatief is. Het strookt in elk geval met de beleidsdoelstelling zoals geformuleerd bij de inwerkingtreding van de Wsnp, vanuit de verwachting dat gebruik van de Msnp juist zou toenemen.

Stabilisatie
2019 2020
14.200 13.455
Stabilisatie is het voortraject om te komen tot een regeling die beoogt de schulden op te lossen. Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en uitgaven van de klant.

Conclusie:Het aantal stabilisatieovereenkomsten dat is getekend bij NVVK-leden is iets gedaald. We hebben in de validatie van cijfers geconstateerd dat de daling ook voortkomt uit afwijkende interpretaties onder onze leden van het begrip ‘stabilisatieovereenkomst’.

Sociale kredieten
2019 2020
aantal aantal
11.051 9.323
verleend uitstaand verleend uitstaand
38 mln € 96,5 mln € 26 mln € 24,5 mln €
Dit betreft leningen die door kredietbanken beschikbaar worden gesteld, in de eerste plaats voor consumptieve doeleinden. Ze staan los van het hebben van schulden. Deze kredieten worden verleend ten behoeve van noodzakelijke investeringen, wanneer de aanvrager van een krediet niet (meer) terecht kan bij een commerciële kredietverlener. Doel van sociaal krediet is gelijkwaardige financiële participatie mogelijk te maken.

Conclusie:Het aantal en volume van het sociaal krediet is in 2020 is ten opzichte van vorig jaar afgenomen.

Inkomstenbron
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
inkomenscategorie
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
gezinssamenstelling
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
sexe
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen
leeftijd
percentage t.a.v. het aantal aanmeldingen

*de leden Stadsbank Leiden, gemeente Oss afdeling Zorg team Schuldhulpverlening en de gemeente Hoeksche Waard leveren hun jaarcijfers door omstandigheden later aan, hun aandeel ontbreekt dus nog.